Gemeenteleven

Gemeenteleven

“Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.”

Mattheüs 18:20

Naast de prediking van Gods Woord in de erediensten op zondag, is er ook gelegenheid om doordeweeks samen te komen rondom het Woord van God. Binnen de gemeente worden diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Het jeugdwerk bestaat uit de zondagsschool en de diverse jeugdverenigingen. In al het verenigingswerk staat de boodschap van de Bijbel centraal. Daarnaast is de onderlinge ontmoeting met elkaar een belangrijk aspect hiervan. In het menu vindt u alle informatie over de verschillende verenigingen binnen de gemeente. We nodigen alle kinderen, jongeren en ouderen van harte uit om deel te nemen in het verenigingswerk. 

Alle data en tijden van de diverse activiteiten binnen onze gemeente zijn te vinden in de kerkbode en de gemeenteapp. Deze worden niet op de website vermeld.

Catechisatie

Gewone catechisatie
Tijdens het winterseizoen wordt catechisatie gegeven. De kennis die in de jonge jaren wordt opgedaan, blijft vaak een heel leven bij! De catechisatie is bijzonder belangrijk voor een goede geestelijke vorming. De bedoeling van de catechisatie is, om de jongeren van de gemeente onderwijs te geven in het verstaan van de Heilige Schrift en in de belijdenis (en geschiedenis) van de kerk. De ouders hebben bij de doop van hun kinderen beloofd en voor hun verantwoording genomen om hen te laten onderwijzen in de ‘voorzeide’ leer. Dat krijgt onder andere gestalte in de catechisatielessen.

Belijdeniscatechisatie
Elk jaar wordt er gelegenheid gegeven om zich gedurende een winterseizoen voor te bereiden op het belijden van het geloof in het midden van de gemeente: de belijdeniscatechisatie. Het volgen van belijdeniscatechisatie kan een hulpmiddel zijn waardoor er meer helderheid komen kan met betrekking tot vragen van persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus.

Zondagsschool

De zondagsschool draagt de naam ‘Het Levende Water’ en is een samenwerking tussen Hervormde Gemeente ‘de Bron’ en de Hersteld Hervormde gemeente ‘Moria’. Op zondagmiddag wordt door een aantal juffen en meesters het evangelie op eenvoudige wijze gebracht aan de kinderen van 5-12 jaar. De lessen beginnen om half drie en duren een uur. 

Jeugdclubs

Voor de jeugd van onze gemeente is er de mogelijkheid om elkaar op de kinder-, tiener- of 15+ club te ontmoeten. Daar wordt met elkaar gezongen en gebeden en er staat een gedeelte uit de Bijbel centraal. Daarnaast is de jeugd creatief bezig en is het vooral ook erg gezellig! De clubs zijn één keer per twee weken te vinden in de bovenzaal van de kerk. Onze gemeente telt de volgende clubs:

  • Kinderclub Laat de Kinderen tot Mij komen voor kinderen tot en met 8 jaar.
  • Kinderclub Samuel voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 11 jaar.
  • Tienerclub voor de jeugd van 12 t/m 14 jaar

Kinderoppasdienst

Het is binnen onze gemeente mogelijk om gebruik te maken van kinderopvang tijdens de kerkdiensten. Wij bieden kinderopvang voor kinderen van 0-6 jaar. Zo kan je als gezin gezamenlijk naar de kerk gaan en de kinderen van jongs af aan vertrouwd laten raken met de kerkgang. Tijdens de kinderoppasdienst leren de kinderen op een speelse manier het woord van God kennen.

Vrouwenverenigingen

De vrouwen van onze gemeente ontmoeten elkaar in twee groepen: ‘Manninne’ 35+ en ‘Christinne’ 20 – 35 jaar. Op woensdagavond om de 2 weken komen zij bij elkaar. De avond begint om 20.00u en duurt tot ongeveer 21.30u. Bij lidmaatschap ontvangt iedereen het blad “De Hervormde Vrouw, waarin de Bijbelstudies staan die tijdens het seizoen behandeld worden. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijk uitje.

Mannenverenigingen

De mannen van onze gemeente ontmoeten elkaar in twee groepen, te weten mannenvereniging “Het Anker” en mannenvereniging “Uit de Bron…”.

Mannenvereniging “Het Anker” is voor alle mannen van 45 jaar en ouder. Zij komt  één keer per 14 dagen op zaterdagavond samen. Dit duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur, waarin een Bijbelstudie uit ‘De Hervormde Vaan’ wordt behandeld. Mannenvereniging is eigenlijk niets anders dan een Bijbelkring van mannen onder elkaar. Het is goed en leerzaam om als mannen in elkaars hart te kijken en van elkaar te leren en samen het Woord van God te onderzoeken.

Sinds het winterwerk van 2017-2018 hebben wij in onze gemeente ook een jonge mannenvereniging. Deze mannenvereniging heet ‘Uit de bron…’ naar aanleiding van Psalmen 68:27 (HSV) waar staat: ‘Loof God in de samenkomsten, loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël.’

In het winterseizoen komen wij één keer in de twee weken samen. De avonden hebben een vast stramien. We beginnen met de mededelingen, daarna zingen en bidden wij. Na het lezen van het Bijbelgedeelte voor de Bijbelstudies houdt de voorzitter een inleiding. Tenslotte bespreken wij in groepjes de vragen. Deze avonden duren een uur, van half acht tot half negen. Voor de Bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van “Mankracht”. Ook de beide mannenvereniging besluiten het seizoen met een gezamenlijk uitje.

Ouderenmiddag

Voor alle ouderen in de gemeente is er de ouderenmiddag. Deze wordt 1x per maand op woensdag gehouden. Tijdens deze middag wordt er een meditatie gehouden. Na de pauze is er meestal een spreker of wordt er een andere activiteit georganiseerd. Tijdens het Paas- en Kerstfeest wordt ook met elkaar gegeten. Daarnaast is er elk jaar een uitje.

Hervormde Vrouwendienst

Binnen onze gemeente is een groep vrouwen actief, die onder de naam Hervormde Vrouwendienst bezoekwerk verricht in de gemeente. De bezoeken worden in principe gebracht aan gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Er wordt minimaal één maal per jaar een bezoek gebracht, en wel rondom de verjaardag van betrokkene. Maar in veel gevallen, en zeker wanneer daar aanleiding toe bestaat, worden er meer bezoeken gebracht. Ook rondom het Kerstfeest wordt een bezoek gebracht, waarbij tevens een presentje wordt aangeboden.

Bezinningsuur

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt er een bezinningsuur gehouden. Onder leiding van onze predikant of pastoraal medewerker denken we na over een gedeelte uit de Bijbel of het Formulier om het Heilig Avondmaal te vieren.

Gebedsgroep

Onze gemeente doet mee met de interkerkelijk gebedsgroep op Urk. Deze wordt elke vrijdagavond gehouden in een kerkgebouw van de deelnemende gemeentes. Tijd en plaats wordt in Het Urkerland bekend gemaakt. Ook doet onze gemeente mee met de Week van Gebed en de Gebedstiendaagse (tussen Hemelvaart en Pinksteren).

Gemeenteweek

Eénmaal per jaar wordt er een gemeentedag of zelfs gemeenteweek georganiseerd. Deze dag/week staat in het teken van opening winterwerk en vindt doorgaans aan het begin van het winterseizoen plaats. Deze gezellige en ontspannende dag/week is bedoeld voor alle leden van onze gemeente, jong en oud.